Armoede bestaat in alle conjuncturen en welvaartsregimes, ook in hooggeïndustrialiseerde en welvarende samenlevingen. De vraag waarom dat zo is, blijft meestal onbeantwoord. Het individueel schuldmodel legt de schuld van armoede bij de mensen zelf omdat men de diepere oorzaak, armoede, niet (her)kent. Een dergelijke verklaring is echter sterk beschuldigend, gaat voorbij aan de maatschappelijke processen die armoede veroorzaken en belemmert daarmee een doeltreffend armoedebestrijdingsbeleid. 

Dit gebrek aan kennis ligt (mee) aan de basis van de drempels waar mensen in armoede op verschillende levensdomeinen mee geconfronteerd worden. De kloof tussen mensen in armoede en anderen, zoals hulp- en dienstverleners, speelt een belangrijke rol. Om deze drempels weg te werken, is onder meer aandacht nodig voor communicatie en informatie op maat van mensen in armoede en vorming en sensibilisering van hulp- en dienstverleners over de leefwereld van mensen in armoede.

De Vlaamse overheid wil de verzamelde kennis en ervaringsdeskundigheid over armoede en sociale uitsluiting in Vlaanderen bij een ruim publiek verspreiden om op die manier te komen tot meer respect, solidariteit en sociale insluiting. Verschillende organisaties zorgen voor sensibilisering en vorming, naast hun andere taken.

In het kader van vorming worden 4 initiatieven specifiek ondersteund:

Bind-Kracht

Bind-Kracht is een initiatief binnen de Karel de Grote-hogeschool. Doel van het project is een kwaliteitsverbetering van de hulpverlening aan mensen in armoede. Het ontwikkelen van krachtgerichte hulpverleningsrelaties, omgaan met afhankelijkheid in de hulpverlening, werken aan duurzame resultaten inzake autonomieverhoging en integratie, werken aan inspraak, participatie en empowerment zijn daarbij kernthema’s. www.bindkracht.be 

Armoede In-zicht

Armoede In-zicht is een gezamenlijk project van het Vlaams Netwerk van Verenigingen waar Armen het Woord nemen en Welzijnszorg vzw. Het project wil inzicht bevorderen in die uitsluitingmechanismen en in hoe mensen in armoede die situatie beleven. Armoede In-zicht wil via vorming kortsluitingen tussen armen en niet-armen blootleggen en op die manier werken aan een duurzamere dialoog. Samen met mensen in armoede bouwden we hieromtrent expertise op. www.armoede-in-zicht.be

TAO Armoede: Team Advies en Ondersteuning

TAO Armoede is een deelwerking van vzw De Link. Het Team voor Advies en Ondersteuning biedt inzicht in de armoedemechanismen van binnenuit door het inzetten van opgeleide ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting. Hulp- en dienstverlening en beleidsinstanties die hun acties voor en met mensen in armoede effectiever willen maken, kunnen een beroep doen op TAO Armoede voor vorming, advies, coaching of het inhuren van de ervaringsdeskundigen.  https://www.delinkarmoede.be/tao-armoede 

Cedes

Cedes is een vormingsorganisatie die ijvert voor integrale armoedebestrijding. De organisatie richt zich naar groepen van zowel mensen in armoede zelf als van alle andere actoren die armoede (willen) bestrijden. Ze biedt ondersteuning door procesbegeleiding, methodiekontwikkeling, training, coaching, advies en sensibilisatie. www.cedes-ed.org