Het armoededecreet voorziet in de subsidiëring van projecten met een experimenteel, aanvullend en/of vernieuwend karakter. De subsidies zijn bedoeld om projecten met een experimenteel, aanvullend of vernieuwend karakter, die beantwoorden aan maatschappelijk relevante behoeften, tijdelijk te ondersteunen op het vlak van personeels- en werkingskosten, inherent aan de realisatie van het project.

De projecten zijn vernieuwend op het vlak van doelgroep, processen en methodieken en beogen resultaten waarbij de vertaling ervan naar heel het beleidsdomein concreet wordt omschreven. De resultaten van deze projecten moeten na een positieve evaluatie inzake efficiëntie en effectiviteit op termijn implementeerbaar worden in andere beleidsdomeinen.

De bevoegde Vlaamse minister bepaalt jaarlijks de projecten die in het kader van armoedebestrijding worden gesubsidieerd. Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, afdeling Welzijn en Samenleving, zorgt dan voor de uitvoering voor de Vlaamse overheid.

Projectoproep 2021  ‘coaching en intervisie van de pilootprojecten lokale gezinscoaches’ 

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke lanceerde een projectoproep om een aantal pilootprojecten te ondersteunen die waardevolle input kunnen leveren om tot een breed toepasbaar Vlaams kader voor lokale gezinscoaches te komen. 

Gedurende de projectperiode zal een wetenschappelijke opvolging en evaluatie van de projecten georganiseerd worden vanuit het Steunpunt WVG. Dit onderzoek zal opgevolgd worden via de stuurgroep lokale gezinscoaches.   

De geselecteerde pilootprojecten kunnen eveneens gebruik maken van een aanbod van coaching en intervisie. In het kader van de projectoproep 'coaching en intervisie pilootprojecten van lokale gezinscoaches' werd hogeschool Odisee Brussel geselecteerd als begeleidingsinstantie. 

De opdracht 

De opdracht bestaat minimaal uit:  

 • Lokale ondersteuning en coaching
 • Bovenlokale ondersteuning en uitwisseling 
 • Participatie aan de stuurgroep lokale gezinscoaches op Vlaams niveau

Hier vindt u:

Projectoproep 2021 ‘sociale distributieplatformen naar voedselhubs’

Sociale distibutieplatformen richten zich op de lokale/regionale logistieke inzameling van voedseloverschotten (bij producenten/veilingen, supermarkten, bedrijven …) op een voedselveilige manier en de verdeling ervan aan voedselhulp- en sociale organisaties, al dan niet met tijdelijke stockage. Zij doen dit in een bepaalde regio. Dat kan gaan over een grote stad of (meer landelijke) regio tot een provincie. Zij doen dit in overleg met en ter ondersteuning van de deelnemende lokale sociale organisaties. Zij hebben in hun activiteiten ook aandacht voor tewerkstellingsmogelijkheden van kansengroepen, bv. in de sociale economie (binnen de eigen organisatie of door samenwerking).

Tot eind juni 2021 liepen vijf projecten inzake sociale distributieplatformen. De projectoproep 2021 bouwt voort op de projectresultaten. Uit de evaluatie van die projecten blijkt dat ze een belangrijke meerwaarde bieden op vlak van armoedebestrijding.

Daarnaast willen we in de nabije toekomst stappen zetten zodat de sociale distributieplatformen zich verder ontwikkelen tot circulaire voedselhubs. Een voedselhub is een fysieke en digitale plek voor voedselinitiatieven, met optimale herwaardering van voedseloverschotten en nevenstromen, met focus op sociale herverdeling. Dit heeft tot doel een einde aan voedselverspilling te maken en een bijdrage te leveren aan de sociale circulaire economie van morgen. 

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, dhr. Wouter Beke, wenst in dit kader projecten te ondersteunen met het oog op het realiseren van een Vlaanderen dekkend aanbod van sociale distributieplatformen en de transitie maken naar voedselhubs tegen eind 2025.

Er zijn 12 projecten geselecteerd.

Hier vindt u:

Projectoproep 2021 'lokale gezinscoaches'

In haar Regeerakkoord en het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2020-2024 wil de Vlaamse Regering lokale besturen ondersteunen om via het principe van lokale gezinscoaches een intensieve begeleiding op maat te realiseren voor kwetsbare gezinnen met kinderen die kampen met diverse problemen.

In het kader van de projectoproep ‘pilootprojecten lokale gezinscoaches’ van Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, dhr. Wouter Beke werden vijf projecten geselecteerd die waardevolle input kunnen leveren om tot een breed toepasbaar kader voor deze lokale gezinscoaches te komen. Het betreffen: ILV Baldemore (met werkingsgebied ELZ Baldemore), Herenthout, Leuven (met werkingsgebied ELZ Leuven), Bilzen en Oostende. 

In het kader van de projectoproep ‘coaching en intervisie pilootprojecten lokale gezinscoaches werd hogeschool Odisee Brussel geselecteerd als begeleidingsinstantie.

Gedurende de projectperiode (1 november 2021 t.e.m. 31 oktober 2023), wordt een wetenschappelijke opvolging en evaluatie van de projecten georganiseerd. De projecten kunnen eveneens gebruik maken van een aanbod rond coaching en intervisie

HIer vindt u:

Projectoproep 2020 'outreachend bereiken van mensen in armoede' 

Gezinnen die in een kwetsbare positie leven, dreigen door COVID-19 zwaarder getroffen te worden. Verschillende problemen die samenhangen met hun situatie zoals armoede, eenzaamheid, isolement, een klein sociaal netwerk, beperkte financiële buffers, zwakke positie op de arbeidsmarkt, taalachterstand, onderwijsachterstand, energiearmoede, ... worden versterkt door terechte overheidsmaatregelen of door de toepassing hiervan door de samenleving.

Een van de maatregelen uit het actieplan “mentaal welzijn” of “Zorgen voor morgen” wil het aanbod aan psychosociale bijstand op de 1ste lijn versterken.  Eén van de belangrijkste aandachtspunten die door, de door de minister opgerichte, Taskforce Kwetsbare Gezinnen naar voren werd geschoven, was het vergrote risico op isolement en het wegvallen van het al meer beperkte sociale netwerk van deze mensen. Hierdoor verdwenen sociale contacten, was er een negatieve impact op het mentaal welzijn of werden hulp- en dienstverlening onderbroken en steeg ook de nood aan noodhulp.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding wil in dit kader projecten ondersteunen die mensen in armoede proactief en outreachend opzoeken, terug contact uitbouwen en onderhouden, hun netwerken terug te versterken, te connecteren met de samenleving en ervoor te zorgen dat ze – wanneer nodig – psychosociale bijstand krijgen.

Er zijn 129 organisaties die een aanvraag hebben ingediend. Hiervan werden er 75 projecten geselecteerd

Hier vindt u:

Projectoproep 2019 ‘Begeleiding van de projecten ‘Persoonlijke en duurzame netwerkversterking bij mensen in armoede’

De coördinerend minister van Armoedebestrijding kent een subsidie toe aan 28 projecten voor “het persoonlijk netwerk van mensen in armoede versterken”. Het uiteindelijke doel is om armoede structureel te bestrijden door het verhogen van de zelfredzaamheid van deze kwetsbare doelgroep. De verdere modaliteiten van de projectoproep ‘persoonlijke netwerkversterking bij mensen in armoede’ en meer informatie over de geselecteerde projecten zijn wat verder op deze site te vinden.

Met de voorliggende projectoproep wenst de coördinerend minister een ondersteuningsaanbod voor deze projecten te subsidiëren.  De ondersteuningsopdracht start op 1 april 2019 en eindigt op 31 maart 2022. Deze ondersteuning bestaat minimaal uit:

 • het opzetten van een lerend netwerk dat minstens 2 keer per kalenderjaar samenkomt, bij een lokale werking en met inbreng van relevante expertise;
 • voeling krijgen en houden met de projecten en hun (leer)vragen;
 • bundelen van goede praktijken, knelpunten en oplossingen in duurzame instrumenten;
 • verspreiden van de goede praktijken en de leereffecten uit de projecten;
 • verantwoording en rapportering naar de Vlaamse overheid via een stuurgroep en een tussentijdse rapportage eind maart 2020.

Meer informatie vindt u in de informatiebrochure. De indiendatum voor deze projectoproep is verstreken.

Hier vindt u:

Projectoproep 2018 ‘Informele netwerken’

De coördinerend minister van Armoedebestrijding wilt projecten ondersteunen die het persoonlijk netwerk van mensen in armoede versterken. Het uiteindelijke doel is om armoede structureel te bestrijden door het verhogen van de zelfredzaamheid van deze kwetsbare doelgroep.

Begin 2018 werd in opdracht van de coördinerend minister het onderzoeksrapport ‘persoonlijke netwerkversterking bij mensen in armoede’ opgeleverd. Het toont aan dat mensen in armoede een groter risico lopen op een minder sterk sociaal netwerk. Wanneer mensen opgroeien in armoede zijn de kansen om duurzame relaties aan te gaan en te onderhouden doorgaans beperkter. Tegelijkertijd tonen studies aan dat een sterk sociaal netwerk essentieel is voor een positief welbevinden en psychologische draagkracht. Een steunend sociaal netwerk biedt niet enkel emotionele en praktische steun, maar is ook een belangrijke beschermende factor die de algemene levenskwaliteit ten goede komt.

Deze projectoproep spitst zich toe op het werkmodel ‘persoonlijke vriend’. Dit model omvat methoden waarbij een vrijwillige sleutelfiguur ingeschakeld wordt om een persoon in armoede te ondersteunen (buddywerkingen). Er wordt gefocust op dit werkmodel aangezien er in de studie wordt aangetoond dat dit een relatief jong model is, waarbij tevens ruimte voor versterking is.

Meer informatie vindt u in de informatiebrochure. De indiendatum voor deze projectoproep is verstreken.

Hier vindt u:

Projectoproep 2018 'Sociale distributieplatformen'

De coördinerend minister van Armoedebestrijding wilt de opstart van nieuwe en de versterking of uitbreiding van bestaande sociale distributieplatformen te ondersteunen. Dergelijke platformen zamelen kwalitatieve overschotten (voeding en niet-voeding) in en verdelen ze naar sociale organisaties (bv. sociaal restaurant, sociale kruidenier,…) en zo tot bij mensen in armoede. Om te komen tot een voor Vlaanderen gebiedsdekkend aanbod, moet door de projecten naar een provinciale werking gestreefd worden.

Deze distributieplatformen werken minstens aan sociale herbestemming van voedseloverschotten, maar kunnen daarnaast ook andere nuttige producten aanbieden (verzorgingsproducten, onderhoudsproducten, …) die bijdragen aan het voorzien in de materiële basisbehoeften van mensen in armoede.

Sociale distributieplatformen zijn een instrument om de effectiviteit en efficiëntie op in de sector sterk te verhogen, waarbij schaalgrootte heel wat winsten oplevert voor zowel vraag- als aanbodzijde. Zo kan zowel het aantal schenkingen als het aantal mensen in armoede dat geholpen kan worden verhogen, met daaraan gekoppeld ook een diverser aanbod. Op die manier werkt dit initiatief aanvullend op het preventieve en structurele armoedebestrijdingsbeleid en tracht het dit geenszins te vervangen.

De uitvoering van de diverse logistieke activiteiten in een distributieplatform creëert heel wat werk. Dit biedt mogelijkheden om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen op betaald en zinvol werk te verschaffen, met kansen op doorstroming naar het normaal economisch circuit. Specifiek voor distributieplatformen kan er toegeleid worden naar knelpuntberoepen, zoals bv. logistiek medewerker. Organisaties die op deze oproep wensen in te tekenen, kunnen ook een aanvraag indienen in het kader van de oproep Lokale Diensteneconomie. Dit is niet verplicht. Goedkeuring binnen de ene oproep, biedt daarbij geen garantie op goedkeuring in de andere oproep.

Er werden 7 projectaanvragen ingediend. Hieruit werden 5 projecten geselecteerd, voor een totaal bedrag van 750.000 euro.

Hier vindt u:

Project 2018 - 2020 ‘Begeleiding van de projecten 'outreachend werken naar gezinnen met een (zeer) lage werkintensiteit’

De coördinerend minister van Armoedebestrijding kende eind 2017 een subsidie toe aan vijftien projecten voor ‘aanklampend werken naar gezinnen in armoede met een (zeer) lage werkintensiteit, waarbij ingezet wordt op de verhoging van de werkintensiteit binnen het gezin door een bredere ondersteuning voor het gehele gezin’. Het uiteindelijke doel is om armoede structureel te bestrijden door het verhogen van de zelfredzaamheid van deze kwetsbare doelgroep. Deze projecten liepen maximaal tot december 2019. 

Ter ondersteuning van deze projecten lanceerde de minister een oproep voor 'begeleiding van de projecten outreachend werken naar gezinnen met een (zeer) lage werkintensiteit’. Concreet werd via deze subsidieoproep een organisatie gezocht om voorgenoemde projecten van 1 april 2018 tot 31 maart 2020 te ondersteunen. Deze ondersteuning bestond minimaal uit:

 • het opzetten van een lerend netwerk dat minstens 2 keer per kalenderjaar samenkomt, bij een lokale werking en met inbreng van relevante expertise;
 • voeling krijgen en houden met de projecten en hun (leer)vragen;
 • bundelen van goede praktijken, knelpunten en oplossingen in duurzame instrumenten;
 • disseminatie van de goede praktijken en de leereffecten uit de projecten;
 • verantwoording en rapportering naar de Vlaamse overheid via een stuurgroep en een tussentijdse rapportage eind 2018.

De Arteveldehogeschool heeft deze opdracht opgenomen. U kan hier het rapport en de uitgewerkte factsheet terug vinden. 

Projectoproep 2017 'aanklampend werken naar gezinnen met lage werkintensiteit’

In opdracht van Vlaams minister voor Armoedebestrijding worden lokale besturen, armoedeverenigingen en buurtwerkingen opgeroepen om projecten in te dienen die aanklampend werken naar kwetsbare gezinnen met een lage werkintensiteit. De subsidie voor een project kan gaan tot 60 000 euro en geldt voor een maximale looptijd van twee jaar. Projecten konden ingediend worden tot en met 22 oktober 2017.

Aanklampend

Met deze oproep wil de minister in eerste instantie projecten ondersteunen die aanklampend werken. Daarmee wordt bedoeld dat er op een actieve manier contact wordt gelegd met gezinnen waarvan de ouders beroepsmatig weinig tot niet actief zijn. Dit kan men doen door bijvoorbeeld spontane huisbezoeken, het inschakelen van brugfiguren of door de aanwezigheid van dienstverleners op informele ontmoetingsplaatsen. Bij de toewijzing wordt dan ook vooral ingezet op buurt- en wijkgerichte netwerken om zo de toegankelijkheid van de projecten te garanderen.

Integrale aanpak

Indienende organisaties worden verondersteld om via een aanbod van activerende trajecten of opleidingstrajecten, een haalbare en duurzame tewerkstelling voor de ouders van deze kwetsbare gezinnen te  bekomen. Daarnaast beoogt de projectoproep de bredere ondersteuning van de doelgroep door initiatieven zoals bijvoorbeeld kinderopvang, huistaakbegeleiding of het aanpakken van gezondheidsproblemen.  Er dient met minstens één lokale organisatie die de doelgroep van gezinnen met kinderen in armoede al bereikt, samengewerkt worden.

Er werden 36 projectaanvragen ingediend. Hieruit werden 15 projecten geselecteerd, voor een totaal bedrag van 899.484,00 euro.

Hier vindt u:

Projectoproep 2017 ‘Begeleiding van de projecten 'Brede gezinsondersteuning voor aanstaande en jonge gezinnen in armoede realiseert grondrechten met het oog op structurele kinderarmoedebestrijding'

De Vlaamse overheid (Kind en Gezin in samenwerking met de afdeling Welzijn en Samenleving van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG)), kent een subside toe aan zes projecten voor ‘een vernieuwend en verbreed laagdrempelig initiatief inzake gezinsondersteuning voor aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen met het oog op de bestrijding van kinderarmoede’.

Deze zes projecten gaan 3 jaar aan de slag (tot april 2020). Het meten van de impact van de projecten is doorheen de hele projectperiode van belang. De projecten moeten ook aantonen hoe ze de inspannings- en resultaatsverbintenissen die ze aangegaan zijn, effectief realiseren. Hierrond is expertiseopbouw nodig zowel binnen de organisaties als binnen de subsidiërende administraties.

Via deze subsidieoproep wordt een organisatie gezocht om:

 1. de projecten te begeleiden in functie van expertiseopbouw inzake impactmeting;
 2. binnen Kind en Gezin en de afdeling Welzijn en Samenleving van het Departement WVG de expertise te helpen opbouwen rond implementatie van impactmeting in de opvolging van projecten (en bij uitbreiding sectoren preventieve gezinsondersteuning en andere projecten kinderarmoedebestrijding).

De subsidieoproep en het aanvraagformulier vind je op de website van Kind en Gezin, als coördinerende administratie voor deze oproep.

Projectoproep 2017 ‘Brede gezinsondersteuning voor aanstaande en jonge gezinnen in armoede realiseert grondrechten met het oog op structurele kinderarmoedebestrijding'

De Vlaamse overheid kent subsidies toe aan laagdrempelige vernieuwende en verbrede initiatieven binnen preventieve gezinsondersteuning, samen met en voor gezinnen in armoede met het oog op structurele kinderarmoedebestrijding. Kind en Gezin werkt hiervoor samen met de afdeling Welzijn en Samenleving van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Doelstelling en focus

De projectoproep beoogt projecten die inzetten op de ondersteuning van aanstaande en jonge gezinnen bij de realisatie van grondrechten op een manier die gezinnen tot zelfredzaamheid leidt.

Gezinnen in armoede zijn een volwaardige partner in wijkgerichte netwerken met organisaties die hun werking maximaal toegankelijk willen maken voor gezinnen in armoede. Met het oog op integrale gezinsondersteuning verbindt dit netwerk een overdachte samenhangende mix van functies die betekenisvol zijn voor (aanstaande) gezinnen met jonge kinderen. Verbinding tussen materiële en immateriële noden vanuit een perspectief van recht en van kinderen en hun gezinnen en vertrekkend vanuit hun leefwereldperspectief is ook van belang.

Vanuit een preventief armoedebestrijdingsbeleid is het belangrijk om te focussen op kwetsbare aanstaande gezinnen of kwetsbare gezinnen met minstens 1 kind tot 3 jaar. Het uiteindelijke doel van deze oproep is kinderen in kwetsbare gezinnen alle kansen in hun ontwikkeling te bieden en generatiearmoede te doorbreken.

Er werden 62 projectaanvragen ingediend. Hieruit werden 6 projecten geselecteerd die drie jaar lopen, voor een totaal bedrag van 1.341.133,42 euro, waarvan de helft gefinancierd wordt vanuit Armoedebestrijding en de helft vanuit Kind en Gezin. Hier vindt u de lijst met de geselecteerde projecten.

Projectoproep 2016 'bruggen tussen sport en/of jeugdwerk en kinderen in armoede'

De meest aangegeven knelpunten in toegankelijkheid van vrijetijdsbesteding voor kinderen en jongeren in armoede situeren zich op drie vlakken:

 1. duurzaam bereiken van kwetsbare kinderen en jongeren,
 2. financiële ondersteuning om participatie mogelijk te maken
 3. competenties en vorming van werkers/vrijwilligers/organisaties om open te staan voor (de leefwereld en noden van) kwetsbare kinderen en jongeren.

Er bestaan al heel wat initiatieven om het vrijetijdsaanbod toegankelijker te maken voor kinderen en jongeren in armoede. Er is in heel wat organisaties ook al aandacht voor de doelgroep, bv. via verlaagd inschrijvingsgeld en/of zoeken naar middelen om kinderen en jongeren te laten participeren. Er ontstaan ook samenwerkingsverbanden tussen sport- en/of jeugdactoren en eerder welzijnsgerichte organisaties.

Toch toont de realiteit dat er nog lacunes zijn. Daarom lanceerde de Vlaamse minister van Armoedebestrijding, Liesbeth Homans, de projectoproep ‘bruggen tussen sport en/of jeugdwerk en kinderen in armoede’. De projectoproep wil opportuniteiten bieden om op lokaal vlak knelpunten en blinde vlekken aan te pakken. Die lokale knelpunten kunnen verschillen, afhankelijk van de vraag, het bestaand aanbod, de mogelijkheden en bestaande lokale initiatieven en dynamieken,… Deze projectoproep stond open voor verenigingen zonder winstoogmerk, lokale besturen van het Vlaams Gewest en de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel.

Er werden 100 projectaanvragen ingediend. Hieruit werden 19 projecten geselecteerd voor een totaal bedrag van 860.432 euro. Hier vindt u de lijst met de geselecteerde projecten sport en/of jeugdwerk en kinderen in armoede 2016.

In opdracht van de minister van Armoedebestrijding ondersteunen Demos en ISB de geselecteerde projecten. Meer informatie over deze ondersteuning vindt u op de website.

Projectoproep 2015 'gezonde en betaalbare maaltijden gekoppeld aan integrale gezinsondersteuning'

Voldoende en gezond voedsel is een van de basisvoorzieningen waarover iedereen zou moeten beschikken. Toch hebben meer en meer mensen hier geen of onvoldoende toegang toe.

Een structurele preventieve armoedebestrijding is noodzakelijk om toegang tot alle basisvoorzieningen te realiseren. Dit is ook de ambitie van de Vlaamse Regering die vertaald wordt in het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding.

Met deze projectoproep ondersteunt de Vlaamse overheid initiatieven die zich richten op het verzorgen van een gezonde, betaalbare maaltijd voor gezinnen met (jonge) kinderen uit kwetsbare doelgroepen, binnen een integrale benadering van armoede. Het voorzien van een maaltijd staat niet op zich, maar past binnen een lokale integrale aanpak die mensen wil versterken. Het is (ook) een middel om mensen in armoede proactief te bereiken, integraal te ondersteunen, de mogelijkheid te bieden in contact te komen met een breed netwerk van andere organisaties (hulp- en dienstverlening, verenigingen, …) en hun sociaal netwerk te verruimen. Voedsel kan gezien worden als een middel om mensen in armoede op een laagdrempelige manier te bereiken om gezinsondersteuning aan te bieden.

Deze oproep wil het voor dergelijke initiatieven mogelijk maken om deze maaltijden aan kwetsbare kinderen tot en met 12 jaar aan te bieden aan een tarief van één euro, en dit te koppelen aan een bredere gezinsondersteuning.

Concreet kunnen verenigingen zonder winstoogmerk, lokale besturen van het Vlaams Gewest en de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel een projectaanvraag indienen. Meer info hierover vindt u in de informatiebrochure maaltijden.

Er werden 59 projectaanvragen ingediend. Hieruit werden 22 projecten geselecteerd. Hier vindt u de lijst met de geselecteerde projecten "gezonde en betaalbare maaltijden".

Overzicht verspreid aantal maaltijden