Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2015-2019

In het regeerakkoord ‘Vertrouwen, verbinden, vooruitgaan’ lezen we dat deze Vlaamse Regering haar verantwoordelijkheid inzake armoedebestrijding zal blijven opnemen. De Vlaamse Regering wil het mogelijk maken dat mensen zelfredzaam kunnen worden en ingaan tegen mechanismen die armoede veroorzaken en in stand houden.

Op 3 juli 2015 heeft de Vlaamse Regering, op voorstel van minister Homans, haar goedkeuring gegeven aan het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding.

Het actieplan kwam op participatieve wijze tot stand. Het plan mag niet gezien worden als een statisch document, maar als een dynamisch instrument om de armoede in Vlaanderen te bestrijden.

In dit actieplan wordt – met het Pact 2020 in het achterhoofd – een structureel en participatief armoedebestrijdingsbeleid uitgetekend op basis van concrete doelstellingen geformuleerd voor elk van de sociale grondrechten (participatie, maatschappelijke dienstverlening, inkomen, gezin, onderwijs, vrijetijdsbesteding, werk, wonen en gezondheid). Elk lid van de Vlaamse Regering is dus verantwoordelijk voor de realisatie van deze doelstellingen binnen het kader van zijn of haar beleidsdomeinen, neemt daartoe ook de nodige acties op in dit actieplan en zal hierover rapporteren.

De Vlaamse Regering maakt bij de uitvoering van dit plan ter voorkoming en bestrijding van armoede gebruik van een geïntegreerd bestuur en richt haar focus in het bijzonder op gezinnen met jonge kinderen. Het algemene armoederisico is de laatste jaren stabiel gebleven. De kansarmoede-index van Kind en Gezin leert ons dat 11,2% van het totaal aantal geboorten in Vlaanderen in de periode 2011-2013 plaats vond in een kansarm gezin. Dit percentage is sinds 2005 opvallend gestegen. Ondanks de goedkeuring van het armoededecreet in 2003 en de maatregelen die genomen werden tijdens de vorige legislatuur is de armoedesituatie in Vlaanderen en Brussel niet duurzaam verbeterd.

Om armoede op een structurele manier aan te pakken en de generatiearmoede een halt toe te roepen, zal de Vlaamse Regering blijvend inzetten op de strijd tegen armoede en het verhogen van de zelfredzaamheid van kinderen en van de gezinnen waarin ze opgroeien. Tegelijkertijd blijft de Vlaamse Regering ingaan tegen mechanismen die armoede veroorzaken en in stand houden.

Op 31 maart 2017 nam de Vlaamse Regering kennis van het rapport over de voortgang van de uitvoering van het VAPA. Het bevatte de voortgang van alle acties uit het initiële plan, de stand van zaken omtrent de armoedetoetsen, de Armoedemonitor 2017 en het werkingsverslag van het Permanent Armoedeoverleg.

Vervolgens werd op 7 juli 2017 de bijsturing van het Vlaams Actieplan op de Vlaamse Regering gebracht. Vanuit het vermelde voortgangsrapport, de Armoedemonitor 2017 en met input van het Horizontaal Permanent Armoedeoverleg legt de Vlaamse Regering een aantal klemtonen en neemt het extra acties op in het VAPA. De acties uit het initiële Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2015-2019 blijven daarnaast onverkort van kracht en worden verder uitgevoerd.

Wettelijke basis

Het armoededecreet (art. 5) en het uitvoeringsbesluit (art. 2 tot en met 5) bepalen de wettelijke basis van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding. De Vlaamse Regering stelt binnen twaalf maanden na haar aantreden een actieplan armoedebestrijding op dat loopt over een periode van vijf jaar. 

Het actieplan is zo opgebouwd dat minstens de basisrechten, vermeld in het Algemeen Verslag over de Armoede, worden gerespecteerd: het recht op participatie, maatschappelijke dienstverlening, gezin, rechtsbedeling, cultuur, inkomen, onderwijs, werkgelegenheid, huisvesting, gezondheidszorg. 

Het actieplan omvat minstens de volgende onderdelen: 

  1. de beschrijving van de algemene visie op het Vlaamse armoedebestrijdingsbeleid;
  2. de situering van het Vlaamse armoedebestrijdingsbeleid binnen het nationale en het Europese armoedebestrijdingsbeleid;
  3. de geformuleerde doelstellingen op lange en op korte termijn binnen elk beleidsdomein;
  4. de concrete beleidsacties;
  5. het tijdpad, opgesteld voor de uitvoering;
  6. de opgave van de indicatoren om de voortgang te meten;
  7. de ingezette instrumenten.

Het actieplan komt tot stand met participatie van de doelgroepen, in partnerschap met het Vlaams Netwerk. Andere maatschappelijke actoren en adviesorganen kunnen eveneens bij de opmaak van het actieplan betrokken worden. 

De coördinerende minister legt het actieplan binnen twaalf maanden na het aantreden van de Vlaamse Regering ter goedkeuring voor aan de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering bezorgt het actieplan uiterlijk een maand later aan het Vlaams Parlement. 

De Vlaamse Regering deelt ieder jaar aan het Vlaams Parlement een rapport mee over de voortgang van de uitvoering van het actieplan. Dat voortgangsrapport bevat de opgave van de voortgang van de beleidsacties en het jaarverslag van de werking van het permanente armoedeoverleg. De coördinerende minister legt het voortgangsrapport jaarlijks voor 1 april voor aan de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering bezorgt het voortgangsrapport jaarlijks voor 1 mei aan het Vlaams Parlement. 

Twee jaar na de inwerkingtreding van het actieplan wordt het actieplan geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd. Die bijsturing omvat het voortgangsrapport, een analyse van gewijzigde maatschappelijke ontwikkelingen die relevant zijn voor het armoedebestrijdingsbeleid en de nieuwe initiatieven binnen elk beleidsdomein, met opgave van het tijdpad en de indicatoren om de voortgang te meten. De coördinerende minister legt het bijgestuurde actieplan samen met het voortgangsrapport, vermeld in paragraaf 1, voor aan de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering bezorgt het bijgestuurde actieplan samen met het voortgangsrapport aan het Vlaams Parlement. 

Iedere Vlaamse minister wijst binnen zijn beleidsdomein één of meer aandachtsambtenaren voor armoedebestrijding aan, die verantwoordelijk zijn voor de voorbereiding en de voortgangscontrole van het actieplan.

Vorige actieplannen