Oproep tot wetenschappelijk onderzoek naar een uniform inkomensbegrip en gezinsbegrip in Vlaanderen.

Deze onderzoeksopdracht kadert in het Vlaams Armoedebestrijdingsbeleid. Het einddoel van het onderzoek is het formuleren van definities voor in de Vlaamse regelgeving gehanteerde inkomenscomponenten met het oog op eenduidige interpretaties, en identificatie in de bestaande en toekomstige databanken en het formuleren van definities voor in de Vlaamse regelgeving gehanteerde gezinsbegrippen met het oog op eenduidige interpretaties, en identificatie in de bestaande en toekomstige databanken.

Het dossier volgt de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking. Dit betekent dat offertes alleen via de applicatie e-tendering kunnen ingediend worden.

De aanbestedingsstukken zijn hier beschikbaar.

Inschrijven of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg, via de applicatie e-tendering.

De uiterste indieningsdatum is verstreken.

Oproep tot wetenschappelijk onderzoek naar de financiële geletterdheid bij mensen in armoede

Deze onderzoeksopdracht kadert in het Vlaams Armoedebestrijdingsbeleid. Het einddoel van het onderzoek is om een beter zicht te krijgen op financiële ongeletterdheid in Vlaanderen, de impact ervan op de armoedeproblematiek en hoe Vlaanderen hier beleidsmatig kan op ingrijpen. 

Het dossier volgt de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking. Dit betekent dat offertes alleen via de applicatie e-tendering kunnen ingediend worden.

De aanbestedingsstukken zijn hier beschikbaar

Inschrijven of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg, op via de applicatie e-tendering.

De uiterste indieningsdatum is verstreken.

Oproep tot wetenschappelijk onderzoek naar een Vlaamse indicatorenset om omgevingsfactoren en beleidsevaluatie inzake armoede te meten

Deze onderzoeksopdracht kadert in het Vlaams Armoedebestrijdingsbeleid. Het einddoel van het onderzoek is om tot een set van omgevingsindicatoren te komen om armoede in Vlaanderen te meten en een set van beleidsindicatoren om de impact van het Vlaamse beleid op armoede in kaart te brengen.

Het dossier volgt de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking. Dit betekent dat offertes alleen via de applicatie e-tendering kunnen ingediend worden.

De aanbestedingsstukken zijn hier beschikbaar.

Inschrijven of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg, via de applicatie e-tendering.

De uiterste indieningsdatum is verstreken.

Onderzoek ‘instrumenten voor de uitvoering van de regierol van lokale besturen op het vlak van (kinder)armoedebestrijding’

Eind 2016 startte de Arteveldehogeschool Gent, in opdracht van minister Homans met een wetenschappelijk onderzoek naar instrumenten voor de uitvoering van de regierol van lokale besturen op het vlak van (kinder)armoedebestrijding.

De centrale onderzoeksopdracht bestond uit het aanreiken van handvaten voor lokale besturen inzake het opnemen van een regierol in het lokaal armoedebestrijdingsbeleid.  Het einddoel van het onderzoek was om concrete beleidsaanbevelingen te formuleren:

  • Voor lokale besturen, zodat deze effectiever en efficiënter een (kinder)armoedebestrijdingsbeleid dicht bij de burger kunnen voeren;
  • Voor de Vlaamse overheid, zodat deze een ondersteunend beleid kan voeren.

Het onderzoek werd in augustus 2018 afgerond.  U kan hier het onderzoeksrapport met de bijlage terug vinden.

Onderzoek 'persoonlijke netwerkversterking bij mensen in armoede'

Eind 2016 startte Odisee, het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen, in opdracht van minister Homans met een wetenschappelijk onderzoek naar modellen en kritische succesfactoren voor persoonlijke netwerkversterking bij mensen in armoede. Het onderzoek werd in januari 2018 afgerond. Heden wordt het onderzoeksrapport gepresenteerd.

De centrale onderzoeksvraag luidde “wat zijn kritische succesfactoren en randvoorwaarden om de persoonlijke netwerken van mensen in armoede duurzaam te versterken”? Deze vraag werd na een literatuurstudie iteratief afgetoetst in verschillende ronden bij een inhoudelijke stuurgroep en verschillende focusgroepen met ervarings- en praktijkdeskundigen. In de verschillende fasen ging men na of de groepen zich vonden in elkaars input met als doel tot getoetste en collectief gedragen werkmodellen en randvoorwaarden te komen. Het onderzoek resulteerde in een inzicht in de kritische succesfactoren om tot de versterking van het informeel persoonlijk netwerk bij mensen in armoede te komen en in beleidsaanbevelingen om deze modellen duurzaam te implementeren.

Vlaams Armoede Steunpunt

Op de website www.vlaamsarmoedesteunpunt.be staan alle onderzoeksrapporten die het Vlaams Armoede Steunpunt heeft uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Regering.