Op 14 maart 2014 keurde de Vlaamse Regering de implementatie van de armoedetoets binnen de Vlaamse overheid goed. Op 17 mei 2019 werd de armoedetoets opgenomen in de omzendbrief “Beleid en regelgevingsprocessen”.

Waarom?

De armoedetoets draagt in het algemeen bij tot goede en kwaliteitsvolle regelgeving. In het kader van een inclusief beleid mag regelgeving geen doelgroepen, zoals mensen in armoede, uitsluiten. Regelgeving mag ook geen nieuwe armoede creëren. Hiervoor is het belangrijk dat beleidsmakers met een armoedebril naar de bestaande en nieuw te ontwikkelen regelgeving kijken.

Via de armoedetoets gaat de Vlaamse Regering na of haar regelgeving geen onbedoelde effecten heeft voor mensen in armoede.

Wat is een armoedetoets?

Een armoedetoets is het resultaat van een participatief proces waarlangs overheidsactoren, in dialoog met andere betrokken actoren, het beleid bij het ontwerp of de uitvoering screenen op de mogelijke impact die het zal hebben of heeft gehad op armoede, op mensen in armoede of op ongelijkheid die tot armoede kan leiden. Die andere actoren zijn organisaties of mensen die over ervaringskennis beschikken en organisaties of mensen die over wetenschappelijke kennis beschikken. Bij nieuwe of wijzigende regelgeving moet in het kader van de armoedetoets ook nagegaan worden of eventuele rechten die door de regelgeving vastgesteld worden, automatisch toegekend kunnen worden.

Wie?

De functioneel bevoegde minister en administratie zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van een armoedetoets. In het hele proces worden minstens het Netwerk tegen Armoede (NTA) en het Vlaams Armoedesteunpunt (VLAS) betrokken. Op die manier wordt beleidskennis gekruist met ervaringskennis en wetenschappelijke kennis.

Binnen de functioneel bevoegde administratie wordt de aandachtsambtenaar voor armoedebestrijding betrokken bij de uitvoering van de armoedetoets. De lijst van aandachtsambtenaren is hier te vinden.

Op welke dossiers?

Het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding bevat afspraken om te bepalen voor welke ontwerpdecreten en ontwerpen van besluit een armoedetoets zal worden uitgevoerd. De lijst met die dossiers wordt door de Vlaamse Regering goedgekeurd bij de goedkeuring van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding.

Formele vereisten?

De armoedetoets wordt formeel geïntegreerd in de memorie van toelichting (bij ontwerpdecreten) of de nota aan de Vlaamse Regering (bij ontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering).

De armoedetoets wordt op die manier toegevoegd aan het regelgevingsdossier dat aan het Vlaams Parlement en de adviesraden bezorgd wordt. Het staat hen vrij om op te volgen of de armoedetoets indien nodig werd uitgevoerd alsook gebruik te maken van de informatie die in een armoedetoets terug te vinden is.

Ondersteuning

Handleiding

De handleiding voor de opmaak van een armoedetoets is bedoeld als hulpmiddel bij de uitwerking van een armoedetoets binnen de Vlaamse overheid. Het is een hulpmiddel bij het integreren van de specifieke elementen van de armoedetoets in de memorie van toelichting (bij ontwerpdecreten) of de nota aan de Vlaamse Regering (bij ontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering).

In deze handleiding geven we eerst een algemene situering van de armoedetoets. In een tweede deel geven we algemene aandachtspunten mee. In een derde deel bespreken we hoe de armoedetoets vorm krijgt.

Vorming

Er vond een vormingsmoment voor de betrokken ambtenaren en actoren plaats op vrijdag 13 november 2015. Hier vindt u de presentatie.

Meer info

Voor meer informatie over de toepassing van de armoedetoets kan u terecht:

Voor meer info over (andere aspecten van) impactanalyse kan u terecht bij de dienst Wetsmatiging of op de website www.wetsmatiging.be.